ما در شرکت پتروشیمی جم با توجه ویژه به اکوسیستم کسب و کار و اعتقاد به نقش یکایک اعضاء در پایداری اکوسیستم، در تلاش مستمر بر شناسایی اثرات متقابل عناصر زیست بوم بوده و با تنظیم روابط در فضای همکاری-رقابت می کوشیم تا برای دستیابی به چشم انداز خود که ترجیح مشتریان و مطلوب ذینفعان بودن است پیروز شویم و صنعتی پیشرو در صنعت پتروشیمی کشور باشیم.

 جم می کوشد با تکیه بر تخصص، تقویت روحیه نوآوری و کارآفرینی، و بهره گیری از توان همکاری و یکپارچگی در همه عرصه های داخلی و بیم المللی، با خلق ارزش برای جامعه، در تغییر جهان به سمت آینده ای روشن تر و دنیایی بهتر نقش شایسته ایفا نماید. کمک به توسعه پایدار هدف ماست.

جهان با چالش های بزرگی روبرو است. تغییرات آب و هوایی در حال گسترش است، جمعیت جهان و نیاز آن به غذا و مواد اولیه در حال افزایش است. تعداد بیشتری از مردم در شهرها زندگی می کنند و میل به مهاجرت در حال افزایش است. در عین حال، منابع طبیعی محدود هستند. ما بیش از هر زمان دیگری به راه حل هایی نیاز داریم که رشد پایدار را امکان پذیر کند. صنعت پتروشیمی می تواند به غلبه بر چالش های جهانی تقریباً در همه زمینه های زندگی کمک کند. پتروشیمی جم نیز با ایجاد شرایطی منعطف و یکپارچه با همسو سازی تخصص پدید آورندگان و توانمندی و تعهد مشتریان، ارایه حل های پایدار و سودآوری در فضایی هم افزا را ترویج و تشویق می کند و نتایج تلاش خود را متعلق به همه دنیا می داند.

خط مشی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی جم

پتروشیمی جم ، اتخاذ تصمیم ها و اقدامات مسئولانه در قبال جامعه و محیط زيست و توجه متوازن به حقوق و انتظارات ذينفعان را سرلوحه خود قرار داده است و در راستاي تحقق نقشی اثرگذار در توسعه پايدار و پايبند به نقش خود در تقويت اقتصاد ملی و منطقه اي، تلاش می‌نمايد مولفه هاي راهبردي، اهداف و برنامه هاي عملیاتی و فرايندهاي كاري خود را در انطباق حداكثري با اصول و موضوعات مسئولی ت اجتماعی قرار دهد. پتروشیمی جم، در مقطع كنونی، در مسیر تحقق كسب و كار مبتنی بر اخلاق، مسئول، پاسخگو و شفاف، در پنج حوزه ذيل متمركز شده است :

1- جذب مشاركت ذي نفعان سازمانی )به و يژه كاركنان( و نخبگان منطقه عسلويه در تدوين و پیاده سازي طرحهاي مسئولیت اجتماعي .

2- حمايت از اجراي طرحهاي مشاركت در توسعه منطقه عسلويه در زمینه هاي :

2-1- توانمندسازي كلیه اقشار جامعه به ويژه افراد كم توان و كم برخوردار در همكاري و تعامل با سازمانهاي متولی از جمله: وزارت رفاه، كار و تامین اجتماعی و سازمانهاي بهزيستی ، فنی و حرفه اي و كمیته امداد .

2-2- حمايت از تقويت زيرساختهاي درمانی و بهداشتی منطقه عسلويه )با الويت همكاري در تجهیز امكانات بیمارستانی، درمانگاهی و خانه هاي بهداشت روستا يی و همكاري با سازمانهاي ذيربط در كنترل بیماريهاي واگیردار، توسعه فاضلاب شهري و روستايی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم( .

2-3- توسعه زيرساختها و حمايت از فعالیتهاي فرهنگی و آموزشی در منطقه عسلويه .

2-4- مساعدت هاي و يژه و اختصاصی به مردم منطقه در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و همكاري در تقويت زيرساختهاي مديريت بحران در منطقه و در مواقع ضرورت در سطح ملی .

در كلیه زمینه هاي فوق، الويت با رسیدگی به طرحهاي روستايی و مناطق كم برخوردار است و برنامه ريزي و اجراي طرحها منوط به طی مراحل قانونی از جمله تصويب هیات مديره و اخ تصاص رديف در بودجه سنواتی شركت می باشد .

3- اجراي طرحها و اقدامات موثر در حوزه بهبود محیط زيست و حمايت از تنوع زيستی در منطقه عسلويه. افزون بر اين، پتروشیمی جم، خود را متعهد به ارزيابی مداوم آثار زيست محیطی فعالیتهايش در منطقه عسلويه در راستاي حفظ و بهبود محیط زيست منطقه می داند .

4- ايجاد سازوكار سازماندهی، الويت بندي و گزارش دهی مستمر مسئولیت اجتماعی از طريق كمیته مسئولیت اجتماعی و  ISO بهره گیري از تجربیات موجود و الگوهاي علمی و استاندارد استقرار مسئولیت اجتماعی از جمله استاندارد بین المللی .26000

5- بهبود مستمر در نظام مديريت منابع انسانی شركت با توجه به روز افزون به رعايت عدالت و انصاف در قبال كاركنان، ايجاد شرايط كاري مناسب و حمايت اجتماعی از پرسنل، رعايت اصول ايمنی در فضاي كاري، آموزش، توسعه مستمر توانمنديهاي ايشان و تعادل بین كار و زندگی .

اطلاع رسانی اقدامات و تصمیمات حوزه هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی به جامعه و ذي نفعان میبايست از طريق فرايند ارتباطات و تبلیغات رسانه اي و با رويكرد تقويت زمینه هاي رشد حوزه پايداري شركتی اجرايی گردد .

گزارش های مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی جم:

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است